Search

Choose your country site

เกี่ยวกับชาร์ป

เกี่ยวกับชาร์ป

ปรัชญาธุรกิจ

ปรัชญาธุรกิจ

เรามิได้แสวงหาการขยายตัวทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เราอุทิศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนวัตกรรมโดดเด่นเฉพาะที่ชาร์ปเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อรับใช้วัฒนธรรม เพื่อยังประโยชน์ และเพื่อสวัสดิการของมวลมนุษย์ทั่วโลก

เป็นความตั้งใจของบริษัทที่จะเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับพนักงานของเรา โดยสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานให้ก้าวขึ้นสู่ความมีศักยภาพเต็มที่ และปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น

ความรุ่งเรืองในอนาคตของเราเกี่ยวพันโดยตรงกับความเจริญรุ่งเรืองของลูกค้า ผู้ซื้อ และหุ้นส่วนของเรา…ซึ่งโดยแท้จริงแล้วเป็นครอบครัวทั้งมวลของชาร์ป”

หลักการในการดำเนินธุรกิจ

ชาร์ป ไทย ในฐานะสมาชิกส่วนหนึ่งของ ชาร์ป คอร์ปอเรชั่น จะยึดหลักการในการดำเนินธุรกิจ 2 ประการ
“ความจริงใจและการสร้างสรรค์”

ด้วยการยอมรับให้กับอุดมการณ์เหล่านี้ เราจะได้รับซึ่งความพอใจอย่างแท้จริงจากผลงานของเรา ในขณะที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสังคมอย่างมีความหมาย

 •  ความจริงใจ คือรากฐานคุณธรรมของมนุษยชาติ…จึงควรมีความจริงใจอยู่เสมอ

 •  ความสามัคคีคือพลัง…ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และทำงานร่วมกัน

 •  ความสุภาพคือคุณความดี…จึงควรมีความสุภาพ และความน่าเชื่อถือ

 •  การสร้างสรรค์ ยังให้เกิดความก้าวหน้า…จึงควรตระหนักเสมอถึงความจำเป็นของการสร้างสรรค์และปรับปรุง

 •  ความกล้าหาญเป็นพื้นฐานของชีวิตที่มีรางวัลชีวิตตอบแทน…ยอมรับความท้าทายทั้งมวลด้วยทัศนคติในทางที่ดี

Page top