Search

Choose your country site

สนับสนุน

สนับสนุน

นโยบายการใช้บริการ


     ขอขอบคุณ ท่านผู้ที่มีอุปการคุณที่ไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ “ชาร์ป” เพื่อความมั่นใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ “ชาร์ป” ทางฝ่ายบริการ ได้จัดให้มีการรับประกันสินค้าทุกประเภทที่บริษัทฯ จำหน่ายโดยการมอบ บัตรรับประกันสินค้าให้กับลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน ตลอดจนฝ่ายบริการได้มีการเตรียมพร้อมทีมงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายอะไหล่ และฝ่ายช่างเทคนิค พร้อมทั้งมีศูนย์บริการแต่งตั้ง ที่อยู่ใกล้เคียง บ้านลูกค้า เพื่อให้ การบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีเงื่อนไข การรับประกัน และ การบริการ แบ่งออกตามประเภทสินค้าดังต่อไปนี้


โฮมเอ็นเทอร์เทนเมนต์


 • อควอส แอลอีดี

 • เครื่องเสียง

 

การรับประกันสินค้า ประเภท Home Entertainment

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

ประเภทสินค้า

ชิ้นส่วนที่รับประกัน

ระยะเวลาที่รับประกัน

เครื่องรับโทรทัศน์

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1  ปี

 

หลอดภาพ

ปี

เครื่องแอลซีดี ทีวี

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1  ปี

 

จอแอลซีดี

1  ปี

เครื่องเสียง

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1  ปี

เครื่องเล่นดีวีดี

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1  ปี

 

หมายเหตุ :  กรณีบัตรรับประกันมีวันที่สิ้นสุดการรับประกันที่ชัดเจน ให้ดูจากบัตรรับประกันที่ออกโดยบริษัทฯ

เป็นสำคัญ

 ชิ้นส่วนอื่น ๆ   หมายถึง ชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหรือกลไก

รูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.    การให้บริการซ่อม บริษัทฯ จะให้บริการซ่อมสินค้าฟรี 1 ปี หรือตามที่ระบุไว้ที่บัตรรับประกัน โดยแยกประเภทการให้บริการ ได้แก่

1.1.     ประเภทสินค้าที่ให้การบริการตามบ้านประกอบด้วย เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดตั้งแต่ 29 นิ้วขึ้นไป  แอลซีดีทีวี ตั้งแต่ 32 นิ้วขึ้นไป

1.2.     ประเภทสินค้าที่ลูกค้าต้องยกเข้าศูนย์บริการแต่งตั้งของบริษัทฯ ประกอบด้วย เครื่องรับโทรทัศน์ที่มีขนาดเล็กกว่า 29 นิ้ว แอลซีดีทีวี ที่มีขนาดเล็กกว่า 32 นิ้ว เครื่องเสียง ดีวีดี

 

2.    การเปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ

2.1.   บริษัทฯ จะซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องที่เสียหายจากการใช้งานที่ถูกต้องตาม “คู่มือการใช้งาน” หรือที่ชำรุดเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนเอง โดยไม่คิดมูลค่าของชิ้นส่วน และค่าบริการใดๆ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

 

3.    การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของสินค้า กรณีที่ตัวสินค้าสิ้นสุดการประกัน 1 ปีแล้วแต่ชิ้นส่วนนั้นๆ ยังอยู่ในระยะรับประกัน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากชิ้นส่วนนั้นๆ (เช่น ค่าบริการเปลี่ยนหลอดภาพของเครื่องรับโทรทัศน์)

 

4.    ลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายชิ้นส่วนและค่าบริการซ่อม ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะประกัน หากสินค้าเกิดจากการชำรุดเสียหาย เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 

4.1.   กรณีบัตรรับประกันสูญหาย มีการขีดฆ่า เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่มีตราประทับจากร้านค้า

4.2.   การใช้งานผิดวิธี การเพิกเฉยละเลยไม่ปฏิบัติตาม “คู่มือการใช้งาน”   ที่แนบมากับตัวสินค้า

4.3.   ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่สึกหรอ เสื่อมสภาพ หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่อง

4.4.   ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ  การเคลื่อนย้าย หรือขนส่ง ภายหลังจากการรับมอบสินค้า

4.5.   ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์บางชนิดกัดแทะ

4.6.   ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ

4.7.   ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานในสภาพแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ปกติ

4.8.   สินค้าเป็นรอย สีถลอก บุบ หรือแตกภายหลังจากการใช้งาน

4.9.   สินค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานตามสภาพปกติ การรับประกันจึงไม่ครอบคลุมไปถึงการนำสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์  ให้เช่า  เชิงอุตสาหกรรม หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการออกแบบ

 

การรับประกันงานซ่อมสินค้านอกประกัน

บริษัทฯ รับประกันหลังการซ่อม 3 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้าซ่อมกลับคืน ถ้าสินค้ามีปัญหาอยู่ในระหว่างระยะประกัน ด้วยอาการหรือสาเหตุเดิม บริษัทฯ จะยกเว้นค่าบริการและค่าอะไหล่เฉพาะตัวเดิมเท่านั้น ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

     การติดต่อเพื่อขอรับบริการ 

     ติดต่อขอรับบริการได้ที่

     ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2855-8585

Page top

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน


 • เตาไมโครเวฟ

 • เครื่องซักผ้า

 • เครื่องปรับอากาศ

 • เครื่องฟอกอากาศ

 • ตู้เย็น

 • เครื่องกรองน้ำ

 • เครื่องพ่นอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์

 • เครื่องดูดฝุ่น

 • ตู้แช่แข็ง

 • เครื่องดูดและกำจัดไรฝุ่น

 • เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง

 • หม้อทำอาหารระบบอัตโนมัติ

การรับประกันสินค้า ประเภท Home Appliances

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

ประเภทสินค้า

ชิ้นส่วนที่รับประกัน

ระยะเวลาที่รับประกัน

เครื่องปรับอากาศ

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1 ปี

แผงคอยล์เย็น**

3 ปี

คอมเพรสเซอร์  ระบบธรรมดา

5 ปี

คอมเพรสเซอร์ ระบบอินเวอร์เตอร์****

10 ปี

ตู้เย็นโนฟรอสต์ตั้งแต่ 2 ประตูขึ้นไป

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1 ปี

คอมเพรสเซอร์**

10 ปี

ตู้เย็นประตูเดียว

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1 ปี

คอมเพรสเซอร์

5 ปี

ตู้แช่แข็ง

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1 ปี

คอมเพรสเซอร์

5 ปี

เครื่องซักผ้า

 ชิ้นส่วนอื่น ๆ* 

 1 ปี

มอเตอร์***

10 ปี

เครื่องฟอกอากาศ

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1 ปี

ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลือง

ไม่รับประกัน

เครื่องพ่นอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1 ปี

ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลือง

ไม่รับประกัน

เตาไมโครเวฟ

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1 ปี

เตาอบไอน้ำพลังสูง (Healsio) 

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1 ปี

เครื่องดูดฝุ่น

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1 ปี

ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลือง

ไม่รับประกัน

เครื่องกรองน้ำ

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1 ปี

 

ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลือง

ไม่รับประกัน

ไดร์เป่าผม

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

1 ปี

 หมายเหตุ :  กรณีบัตรรับประกันมีวันที่สิ้นสุดการรับประกันที่ชัดเจน ให้ดูจากบัตรรับประกันที่ออกโดยบริษัทฯ เป็นสำคัญ

               :  *  ชิ้นส่วนอื่น ๆ   หมายถึง ชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหรือกลไก

    **  เฉพาะรุ่นที่ผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป

   *** เฉพาะรุ่นที่ผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 **** เฉพาะรุ่นปัจจุบัน

 **** เฉพาะรุ่น AU-PBX, AU-PCX ที่ผลิตตั้งแต่เดือน7 ปี 2559 หรือมีหลักฐานการซื้อตั้งแต่เดือน 10 ปี 2559 เป็นต้นไป

 

รูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.    การให้บริการซ่อม บริษัทฯ จะให้บริการซ่อมสินค้าฟรี 1 ปี หรือตามที่ระบุไว้ที่บัตรรับประกัน โดยแยกประเภทการให้บริการ ได้แก่

1.1    ประเภทสินค้าที่ให้การบริการตามบ้านประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เตาอบไอน้ำพลังสูง Healsio เครื่องฟอกอากาศแบบไอน้ำพร้อมพลาสม่าคลัสเตอร์แบบเข้มข้น สำหรับห้องขนาดตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป

1.2    ประเภทสินค้าที่ลูกค้าต้องยกเข้าศูนย์บริการแต่งตั้งของบริษัทฯ ประกอบด้วย เตาไมโครเวฟ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องพ่นอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ เครื่องดูดผุ่น เครื่องกรองน้ำ ไดร์เป่าผม

 

2.    การให้บริการซ่อม บริษัทฯ จะซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องที่เสียหายจากการใช้งานที่ถูกต้องตาม คู่มือการใช้งานหรือที่ชำรุดเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนเอง โดยไม่คิดมูลค่าของชิ้นส่วน และค่าบริการใดๆ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

 

3.    การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของสินค้า กรณีที่ตัวสินค้าสิ้นสุดการประกัน 1 ปีแล้ว แต่ชิ้นส่วนนั้นๆ ยังอยู่ในระยะรับประกัน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากชิ้นส่วนนั้นๆ (เช่น ค่าบริการ, ค่าทำระบบน้ำยา)

 

4.    ลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายชิ้นส่วนและค่าบริการซ่อม ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะประกัน หากสินค้าเกิดจากการชำรุดเสียหายเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 

4.1.   กรณีบัตรรับประกันสูญหาย มีการขีดฆ่า เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่มีตราประทับจากร้านค้า 

4.2.   การใช้งานผิดวิธี การเพิกเฉยละเลยไม่ปฏิบัติตาม คู่มือการใช้งาน   ที่แนบมากับตัวสินค้า

4.3.   ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่สึกหรอ เสื่อมสภาพ หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่อง

4.4.   ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ  การเคลื่อนย้าย หรือขนส่ง ภายหลังจากการรับมอบสินค้า

4.5.   ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์บางชนิดกัดแทะ

4.6.   ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ

4.7.   ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานในสภาพแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ปกติ

4.8.   สินค้าเป็นรอย สีถลอก บุบ หรือแตกภายหลังจากการใช้งาน

4.9.   สินค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานตามสภาพปกติ การรับประกันจึงไม่ครอบคลุมไปถึงการนำสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์  ให้เช่า  เชิงอุตสาหกรรม หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการออกแบบ

 

การรับประกันงานซ่อมสินค้านอกประกัน

บริษัทฯ รับประกันหลังการซ่อม 3 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้าซ่อมกลับคืน ถ้าสินค้ามีปัญหาอยู่ในระหว่างประกันด้วยอาการหรือสาเหตุเดิม บริษัทฯ จะยกเว้นค่าบริการและอะไหล่เฉพาะตัวเดิมเท่านั้น ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

 

การติดต่อเพื่อขอรับบริการ 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2855-8585 

 

Page top

กลุ่ม Business Solutions


 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น

 • Professional display

 • โทรสาร

 • เครื่องบันทึกเงินสด

 • เครื่องคำนวณ

การรับประกันสินค้า ประเภท Business Solution

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

ประเภทสินค้า 

ชิ้นส่วนที่รับประกัน 

ระยะเวลาที่รับประกัน 

 

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

ชิ้นส่วนอื่น ๆ*

ปี

หลอดฉายภาพ

1000 ชม หรือ 1 ปี

เครื่องโทรสาร

ชิ้นส่วนอื่นๆ*

1 ปี

ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลือง

ไม่รับประกัน

เครื่องคำนวณ

ชิ้นส่วนอื่นๆ*

1 ปี

ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลือง

ไม่รับประกัน

เครื่องบันทึกเงินสด

ชิ้นส่วนอื่นๆ*

1 ปี

ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลือง

ไม่รับประกัน

จอโปรเฟสชั่นแนล และ

จออินเตอร์แอคทีฟ

ชื้นส่วนอื่นๆ*

                   3 ปี

อุปกรณ์ขาตั้ง ขาแขวน

              ไม่รับประกัน

 

หมายเหตุ :  กรณีบัตรรับประกันมีวันที่สิ้นสุดการรับประกันที่ชัดเจน ให้ดูจากบัตรรับประกันที่ออกโดยบริษัทฯ เป็นสำคัญ

:  *  ชิ้นส่วนอื่น ๆ   หมายถึง ชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหรือกลไก

รูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.    การให้บริการซ่อม บริษัทฯ จะให้บริการซ่อมสินค้าฟรี ตามที่ระบุไว้ที่บัตรรับประกัน   

     จอโปรเฟสชั่นแนล และจออินเตอร์แอคทีฟ ให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้ง ซึ่งไม่รวมกรณีที่ต้องยก หรือรื้อถอนออกจาก ผนังเพื่อซ่อมแซม หากต้องทำการรื้อถอนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

2.    การเปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ บริษัทฯ จะซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องที่เสียหายจากการใช้งานที่ถูกต้องตาม คู่มือการใช้งานหรือที่ชำรุดเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนเอง โดยไม่คิดมูลค่าของชิ้นส่วน และค่าบริการใดๆ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

 

3.    การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของสินค้า กรณีที่ตัวสินค้าสิ้นสุดการประกัน แต่ชิ้นส่วนนั้นๆ ยังอยู่ในระยะรับประกัน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากชิ้นส่วนนั้นๆ

 

4.    ลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายชิ้นส่วนและค่าบริการซ่อม ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะประกัน หากสินค้าเกิด จากการชำรุดเสียหายเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

 

4.1.   กรณีบัตรรับประกันสูญหาย มีการขีดฆ่า เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่มีตราประทับจากร้านค้า

4.2.   การใช้งานผิดวิธี การเพิกเฉยละเลยไม่ปฏิบัติตาม คู่มือการใช้งาน   ที่แนบมากับตัวสินค้า

4.3.   ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่สึกหรอ เสื่อมสภาพ หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่อง

4.4.   ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ  การเคลื่อนย้าย หรือขนส่ง ภายหลังจากการรับมอบสินค้า

4.5.   ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์บางชนิดกัดแทะ

4.6.   ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ

4.7.   ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานในสภาพแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ปกติสินค้าเป็นรอย สีถลอก บุบ หรือแตกภายหลังจากการใช้งาน

4.8.   สินค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานตามสภาพปกติ การรับประกันจึงไม่ครอบคลุมไปถึงการนำสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์  ให้เช่า  เชิงอุตสาหกรรม หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการออกแบบ

การรับประกันงานซ่อมสินค้านอกประกัน

บริษัทฯ รับประกันหลังการซ่อม 3 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้าซ่อมกลับคืน ถ้าสินค้ามีปัญหาอยู่ในระหว่างประกันด้วยอาการหรือสาเหตุเดิม บริษัทฯ จะยกเว้นค่าบริการและอะไหล่เฉพาะตัวเดิมเท่านั้น ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

 

การติดต่อเพื่อขอรับบริการ 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2855-8888

 

นโยบายการบริการ Document Solutions (DS)

IMG_9715.JPG      

Speedy & Politely

น้อมรับทุกความคิดเห็นด้วยความรวดเร็วอย่างประทับใจ

ฝ่ายบริการชาร์ป มุ่งเน้นตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการ

 

0-2855-8585 ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าชาร์ป "ยินดีให้บริการค่ะ"

     เพื่อความมั่นใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ชาร์ปจึงจัดให้มีการรับประกันสินค้าทุกประเภทที่บริษัทฯ จำหน่ายโดยมอบบัตรรับประกันสินค้าให้กับลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน ตลอดจนฝ่ายบริการได้จัดทีมงานฝ่ายบริการลูกค้า พร้อมทั้งศูนย์บริการแต่งตั้งมาตรฐาน เพื่อการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าใหม่
 

ประเภทสินค้า

ชิ้นส่วนที่รับประกัน

ระยะเวลาการรับประกัน

 

เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น

ตัวเครื่องและชิ้นส่วนอื่นๆ*

1 ปี

วัสดุสิ้นเปลือง

ไม่รับประกัน

TSC ทุกชิ้นส่วน**

TSC 3-5 ปี**

 

หมายเหตุ : ดูได้จากบัตรรับประกันที่ออกโดยบริษัทฯ เป็นสำคัญ

* ชิ้นส่วนอื่น ๆ หมายถึง ชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์, ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ตามที่กำหนด

** รับประกัน 3-5 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาบริการ Total Service Contract (TSC)

 

รูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.    การให้บริการซ่อม

1.1.   บริษัทฯ จะให้บริการซ่อมสินค้าฟรีในระยะรับประกัน 1 ปี หรือตามที่ระบุไว้ที่บัตรรับประกัน โดยแยกประเภทการให้บริการ ได้แก่

•       ประเภทสินค้าที่มีให้การบริการถึงสำนักงาน(Onsite Service)  เช่น เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่นสี หรือ ขาว-ดำ

•      ประเภทสินค้าที่รับบริการที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ เช่นเครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็ก

1.2.   บริษัทฯ จะรับประกันซ่อมสินค้าฟรี 3-5 ปี โดยจัดทำสัญญาบริการ Total Service Contract (TSC) เงื่อนไขเป็นไปตามทีบริษัทฯกำหนด

2.    การเปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ

บริษัทฯ จะซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องที่เสียหายจากการใช้งานที่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งานหรือที่ชำรุดเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนเอง โดยไม่คิดมูลค่าของชิ้นส่วน และค่าบริการใดๆ ภายในระยะเวลารับประกันสินค้าตามที่กำหนดไว้

3.    การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของสินค้า ที่ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายชิ้นส่วนและค่าบริการซ่อม ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะประกัน หากสินค้าเกิดจากการชำรุดเสียหายเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

3.1.   กรณีบัตรรับประกันสูญหาย มีการขีดฆ่า เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่มีตราประทับจากร้านค้า

3.2.   การใช้งานผิดวิธี การเพิกเฉยละเลย ประมาท ไม่ปฏิบัติตาม คู่มือการใช้งาน   ที่แนบมากับตัวสินค้า

3.3.   ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่สึกหรอ เสื่อมสภาพ หรือวัสดุสิ้นเปลือง (เช่น ลูกแม่แบบ ผงหมึก ผงแม่เหล็ก เป็นต้น) เสื่อมสภาพ จากการใช้งานไม่ปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่อง

3.4.   ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การเคลื่อนย้าย หรือขนส่ง ภายหลังจากการรับมอบสินค้า

3.5.   ความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุสุดวิสัย เพลิงไหม้ น้ำท่วม การประท้วง จลาจล ภัยธรรมชาติ  แมลง และสัตว์บางชนิด

3.6.   ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ

3.7.   ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานในสภาพแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ปกติ

3.8.   สินค้าเป็นรอย สีถลอก บุบ หรือแตก ภายหลังจากการใช้งาน

3.9.   สินค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานตามสภาพปกติการรับประกันจึงไม่ครอบคลุมไปถึงการนำ
สินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
,การให้เช่าช่วง, เชิงอุตสาหกรรม หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการออกแบบ

 

 

การรับประกันงานซ่อมสินค้านอกประกัน

 

ภายหลังจากการหมดระยะรับประกันปกติ และรับบริการซ่อมสินค้า บริษัทฯ ให้การรับประกันหลังการซ่อม 3 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้าซ่อมกลับคืน ถ้าสินค้ามีปัญหาอยู่ในระหว่างประกันด้วยอาการหรือสาเหตุเดิม บริษัทฯจะยกเว้นค่าบริการและอะไหล่เฉพาะตัวเดิมเท่านั้น ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

การติดต่อเพื่อขอใช้บริการ 

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 
สำนักงานใหญ่
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น19-20 ซอยพัฒนสิน

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

แนะนำบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์บริการชาร์ป

 

โทรศัพท์

โทรสาร

 

สำนักงานใหญ่

0-2855-8585

0-2855-8500 Ext. 25

ศูนย์บริการสาขาบางนา

0-2855-8585

0-2316-1414

ศูนย์บริการสาขาบางแค

0-2855-8585

0-2455-2219

ศูนย์บริการสาขาแจ้งวัฒนะ

0-2855-8585

0-2982-1799

ศูนย์บริการสาขารามอินทรา

0-2855-8585

0-2509-4819

ศูนย์บริการสาขาชลบุรี

0-2855-8585

0-3844-0447

ศูนย์บริการสาขาอยุธยา

0-2855-8585

0-3532-9036

ศูนย์บริการสาขาเชียงใหม่

0-2855-8585

0-5326-3179

ศูนย์บริการสาขาขอนแก่น

0-2855-8585

0-4336-4654

 

*** ทั้งนี้ทางบริษัท ชาร์ปไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ตามความเหมาะสม

 

 

Page top

เครื่องมือแพทย์

" ชาร์ปบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของโลก นำเสนอเซลล์แสงอาทิตย์และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ


ด้วยประสบการณ์มากกว่า 53 ปี ชาร์ปมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและสร้างเทคโนโลยีสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม

Page top

Page top