Search

Choose your country site

นโยบายเวปไซต์

นโยบายเวปไซต์

นโยบายเวปไซต์

ข้อตกลงการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ www.sharpthai.co.th (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการหลังการขาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SHARP” เราขอนำเสนอบริการตามหัวข้อที่ได้กล่าว ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้

เงื่อนไขการให้บริการ

   โปรดอ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับโปรดยุติการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ของเรา

ลิขสิทธ์/เครื่องหมายการค้า

   ทุกๆ ข้อความ, ภาพ, เสียง, วิดีโอ, ซอฟแวร์ ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เนื้อหา") ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นเจ้าของโดย บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัดและ บริษัท ในเครือ ซึ่งจัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลหรือใช้ภายในครัวเรือนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่จำกัดการใช้งาน

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

   ทาง “บริษัท” ขอสงวนสิทธ์การรับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือความปลอดภัยของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใด ๆ ที่เป็นผลจากการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ได้

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

    “บริษัท” อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย, เนื้อหา, URL หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธ์การรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าว

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก

   “เว็บไซต์” อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทชาร์ปไทย ซึ่งการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามนั้น นอกเหนือความควบคุมของ “บริษัท” ทั้งนี้ ทาง “บริษัท” ขอสงวนสิทธ์ในการรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ชาร์ปไทย มีนโยบายให้ความเคารพและปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล

   ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่ได้จากการกรอกข้อมูลโดยตรง ผ่านทางเว๊บไซต์ของเรา เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์เช่น IP Address, cookies, ข้อมูลตำแหน่ง GPS, A-GPS, ข้อมูลอุปกรณ์ เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานและเก็บเป็นข้อมูลทางสถิติ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางการตลาด , การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ และการพัฒนาเว๊บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น การเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจเปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่มีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น

การใช้ Cookies

   Cookies เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณโดยเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม โดยการทำงานจะเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ในครั้งต่อไป และจะเป็นข้อมูลให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราในอนาคต โดยหากท่านไม่ต้องการใช้งานในส่วนของ Cookies นั้นสามารถปิดการทำงานได้จาก Web browser ของท่านได้เอง และอาจมีผลต่อการใช้งาน Web site ของท่าน

การใช้ข้อมูลพิกัดระบุตำแหน่ง

   เนื่องจากในเว็บไซต์มีการดึงข้อมูลพิกัดของท่านจากสัญญาณ GPS, A-GPS บนโทรศัพท์มือถือ หรือข้อมูลจากจุดเชื่อมต่อของ Wi-Fi ในบริเวณใกล้เคียงเป็นต้น โดยข้อมูลที่ดึงมานั้นจะนำมาช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

Page top